Chat with us, powered by LiveChat นโยบายและวิสัยทัศน์บริษัท Netcube | NETCUBE
 

นโยบายและวิสัยทัศน์บริษัท Netcube

Message

นโยบายและวิสัยทัศน์บริษัท Netcube

1. นโยบายด้านการบริหารและวิสัยทัศน์ของบริษัท

1) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์ความคาดหวังใหม่ๆ

2) ค้นหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันรับภาระค่าใช้จ่ายไปพร้อมกับการได้ผลงานการพัฒนาร่วมกัน

3) หาโอกาสในการเข้าไปทำธุรกิจในส่วนที่มีความต้องการในตลาดสูงและมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดน้อย

2. หลักในการปฏิบัติ

1) จับจังหวะของตลาด และเสนอโซลูชันที่ครบวงจรและเป็นแบบผลิตพิเศษเพื่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในตลาดอย่างต่อเนื่อง

2) มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีผู้ตัดสินใจอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้การเข้าสู่ตลาดและการตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็ว

2.หลักการบริหารด้านบุคคล

1) เราใส่ใจในด้านการจัดวาง การประเมิน การอบรม และการสร้างวัฒนธรรมในบริษัท เพื่อให้แต่ละคนมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

2) ในการรับพนักงาน เรามุ่งเน้นในความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าทักษะ และเราถือว่าการเจริญเติบโตของบริษัทและพนักงานมีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือเส้นชัยของเรา

3) เราเคารพในผลงานของพนักงานแต่ละคน และจะทำการประเมินอย่างถูกต้องและยุติธรรม และให้รางวัลตามการประเมินนั้น